İŞ AHLAKI KURALLARI

Tuha, tedarikçilerin, ticaret ortaklarının, ticari temsilcilerin, alt yüklenicilerin, distribütörlerin, satıcıların ve çalışanlarının:

 • Ortaya koyduğu değerlere bağlı kalmalarını;
 • Yüksek standartlarına tartışmasız bir şekilde uymalarını talep etmektedir.

Tuha değerleri: “Sadakat ve Güven, Saygı ve Sorumluluk, Doğruluk ve Sağduyu, Araştırma ve Yenilikçilik tutkusudur.”

Bizler, kendimizi “ÇALIŞ, YARAT, BAĞIŞLA” sloganıyla tanımlamaktayız.

Bu değerler, Tuha Kuruluşunu, Tuha Sosyal Teşebbüslerini ve tüm Tuha şirketini kapsar. “Budeğerler, şirketimizin  gerçek mirasını oluşturur” İşbu İş Ahlakı Kuralları, Marka Endüstrileri Deneğinin (AIM, www.aim.be) İyi Uygulama İlkeleri ile uyumludur. Tuha, aşağıda verilmiş olan Avrupa tanımlamasına uygun olarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisine (KSS) son derece bağlıdır: “Kuruluşların, toplum üzerindeki etkilerindeki sorumluluğu” (Komisyonun, Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine ve Bölgeler Komitesine gönderdiği 25 Ekim 20111 tarihli yazışma, COM (2011 681 son) Ham madde, ekipman, malzeme, ambalaj ve hizmet satın aldığımız zaman, ticaret ortaklarımızın seçimi:

- Kalite ve emniyet gerekliklerine;

- Etik, sosyal ve çevresel ilkelere;

- Maliyet etkinlik analizlerine göre gerçekleştirilir.

İş Ahlakı Kuralları ve Tuha Ahlak Kurallarına uygun bir şekilde, her tedarik prosedüründe serbest rekabeti desteklemekteyiz.

KURALLARIN YAPISI

Bu İş Ahlakı Kuralları, aşağıda belirtilmiş olan 5 ilke üzerine kurulmuştur:

1) MÜKEMMEL ÜRÜN KALİTESİ VE GÜVENLİĞİ

Tuha ürünlerinin mükemmel kalitesi ve güvenliği bizim misyonumuzdur. Tuha ürünlerinin mükemmel kalitesi ve güvenliği, her zaman kontrol edilmekte ve inovasyonla, araştırma/geliştirme alanında yapılan ve önemli yatırımlarla ve üretim sistemlerinde üzerinde sürekli olarak gerçekleştirilen iyileştirmelerle en mükemmel hale getirilmektedir.

Tuha ile iş yaparken, ticaret ortaklarımız bu İş Ahlakı Kurallarına riayet etmelidir. Ham madde, ekipman, malzeme, ambalaj ve hizmet satın aldığımız zaman, ticaret ortaklarımızın seçimi: kalite ve emniyet gerekliklerine, etik, sosyal ve çevresel ilkelere ve maliyet etkinlik analizlerine göre gerçekleştirilir. İş Ahlakı Kuralları ve ayrıca Tuha Ahlak Kurallarına uygun bir şekilde, her tedarik prosedüründe serbest rekabeti desteklemekteyiz.

2) İNSAN HAKLARI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İnsan haklarına bağlılığımız son derece yüksektir ve evrensel insan hakları ilkelerini ve özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisini, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonunu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konvansiyonlarını ve Dünya Sağlık Örgütünün Konvansiyonlarını desteklemekteyiz.

Şirketimizin değerlerinin yanı sıra insan haklarına saygı yükümlülüğü, politikalarımızın ve günlük faaliyetlerimizin temelini teşkil etmektedir.

Yükümlülüklerimizi:

- Ahlak Kurallarına saygı duyarak;
- Bu İş Ahlakı Kurallarını tedarik zincirimizin genelinde yer alan tüm ticaret ortaklarımıza uygulayarak;
- Tüm ilgili alanlarda global düzeyde uygulanan politikalar dahil olmak üzere Kurumsal Sosyal Sorumluk üstlenerek yerine getirmekteyiz.

Tuha, tedarikçilerin, ticaret ortaklarının, ticari temsilcilerin, alt yüklenicilerin, distribütörlerin, ve satıcıların insan haklarına saygılı olmalarını ve hiçbir çalışanının, ırk, cinsiyet, yaş, milliyet, etnik grup, fiziksel yetenek ve dini, siyasi, sosyal veya kültürel farklılıklarından ötürü ayrımcılığa, tacize veya aşağılanmaya maruz kalmamasını sağlamasını talep etmektedir. Tuha, özellikle hamilelere saygı duyulmasına büyük önem vermektedir.

Tuha, tedarik zincirindeki tüm ticaret ortaklarından, çocukların çalıştırılmamasına özel itina göstermelerini, her türlü köleliğe ve kölelik düzenine, insan kaçakçılığına, mecburi veya zoraki işçi çalıştırmaya ve hapishane çalışmasına karşı duyarlı olmalarını talep etmektedir.

ILO Konvansiyonlarında, çalışma hayatına başlamada minimum yaşın düzenlenmesi amacıyla ulusal yasalara ışık tutacak bir çerçeve ortaya koymuştur. Belirlenen bu yaş, zorunlu eğitimin tamamlanması için gereken yaştan ve her hâlükârda 15 yaşından daha az olmamalıdır. Ekonominin ve eğitim tesislerinin daha az gelişmiş olduğu ülkelerde, minimum yaş 14’ten düşük olabilmektedir. “Hafif nitelikli çalışmalarda”, 12 veya 13 yaş, istisnai olarak normal kabul edilebilmektedir. Tehlikeli işlerde- içerisinde bulunulan şartların doğası gereği, çocuğun sağlığına, emniyetine ve moraline zarar vermesi muhtemel işlerde- minimum yaş, tüm ülkelerde 18 olarak kabul edilmiştir.

Tuha, minimum yaşı 15’e çıkartmaya yönelik tüm çalışmaları desteklemektedir.

Sözleşmelerimize standart bir madde eklenerek, tedarikçilerimiz tarafından satın alınan malların

tamamının, geçerli uluslararası Konvansiyonlara ek olarak, tüm geçerli yasalara, yönetmeliklere ve

yerel kurallara tam olarak uygun bir biçimde temin edilip dönüştürülmektedir.

Mümkün olan durumlarda, Tuha, ilgili yerel birimlerin katılımıyla, çocukların çalıştırılmasına karşı

mücadele etmek amacıyla ticaret ortaklarına destek vermektedir.

3) ÇEVRENİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

Tuha, tedarikçilerin, ticaret ortaklarının, ticari temsilcilerin, alt yüklenicilerin, ve satıcıların çevreye

tam olarak saygılı olmalarını ve üretim ve dağıtım yapılan ülkelerdeki tüm geçerli yasalara ve

yönetmeliklere uluslararası düzeyde riayet etmelerini talep etmektedir.

Tuha, mümkün olan durumlarda, üretim zincirindeki tüm katılımcıların:

 • Önleme ilkesini;
 • Ambalajlama ve atık yönetimi dahil, ürün yaşam döngüsü analizlerini;
 • Emisyonların azaltılmasını;
 • Yenilenebilir kaynakların kullanılması dahil, enerji tasarrufu stratejilerini;
 • Çevresel açıdan verimli lojistik zincirini;
 • Su koruma programlarını benimseyerek saygı göstermelerini ve bunların uygulandığına dair

kayıtları tutmalarını talep etmektedir.

Tuha ayrıca, tedarik zincirinde en parlak çözümleri bulabilmek için deneysel sistemler geliştirebilmek

amacıyla, yukarıda bahsedilen alanlarda, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve diğer özel şirketlerle iş

birliği içerisinde araştırma ve teknoloji inovasyon projelerine katılımı desteklemektedir.

4) İŞ YERİ ORTAMI

 • Sağlık ve emniyet

Tuha, tedarikçilerin, ticaret ortaklarının, ticari temsilcilerin ve alt yüklenicilerin, çalışanlarına

emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmalarını ve uygun kontrolleri ve güvenlik prosedürlerini,

önleyici bakım politikalarını geliştirmelerini ve koruyucu ekipman kullanmalarını sağlamalarını

talep etmektedir.

Tedarik zincirinde, hep birlikte, kazaların, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesine

büyük önem vermekteyiz.

 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı

Tuha, tedarik zincirindeki ortaklarına, -yerel yönetim politikaları veya normlarınca izin

verilmemiş olsa dahi- çalışanları için İşçi Sendikalarına katılma veya katılmama hakkı veya aleyhinde

kullanılma korkusu yaşamaksızın İşçi Sendikası kurma hakkı tanımalarını tavsiye etmektedir.

 • Ücretler, yardımlar ve çalışma saatleri

Dünya genelindeki ticari ortaklarımız, çalışanlarının, çalışma saatleri ve günlerini, asgari ücreti, fazla

mesaiyi ve maksimum saatleri düzenleyen tüm geçerli yasalara riayet etmelerini sağlamalıdır.

Asgari ücrete yönelik yerel bir yasal düzenleme bulunmuyor ise ücretler, yerel bazdaki benzer

firmalarda uygulanan ücretlerle mukayese edilebilir düzeyde ve Tuha tarafından kabul edilmiş

uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

 • Aile sorumlulukları

Tuha, ticari ortaklarının, çalışanlarının dengeli bir yaşam sürebilmelerine olanak sağlayacak

şekilde, çalışanlarına makul çalışma saatleri uygulamak, doğum/ebeveyn izni vermek, çocuk bakımı

sunmak ve diğer imkanları sağlamak suretiyle çalışanlarının aile sorumluluklarına saygı

göstermelerini teşvik etmektedir.

5) İŞ BÜTÜNLÜĞÜ

Tuha, tedarikçilerin, ticaret ortaklarının, ticari temsilcilerin, alt yüklenicilerin ve satıcıların,

uygunsuz davranışların ve / veya uygunsuz kişisel avantaj sağlanmasının önlenmesine yönelik

tedbirler almalarını talep etmektedir.

Tuha, haksız çıkar elde etme niyetiyle kamu görevlilerine, memurlara, bunların aile bireylerine

ve iş ortaklarına doğrudan veya dolaylı olarak, rüşvet vermeyi veya diğer hak edilmemiş / uygunsuz

avantajlar sağlamayı, vaat etmeyi veya talep etmeyi içeren davranışlara müsaade etmemektedir.

Tuha, siyasi partilere ve / veya kamu görevlerine adaya olanlara bağışta bulunmaya izin

vermemektedir.

Tuha ve ticari ortakları, çıkar çatışmasına yol açacak her türlü davranıştan uzak duracaktır

TİCARİ İLİŞKİYE GİRME İLKELERİ

BAĞIMSIZLIK

 

Bağımsızlık ilkesi, ticaret ortaklarının, üretim, dağıtım, satış, pazarlama ve finans konularında kendi

stratejilerini belirmek amacıyla birbirlerinin haklarına ve her hangi bir anlaşmaya girme veya girmeme

konusunda bağımsız olarak karar verebilme özgürlüğüne karşılıklı olarak saygı duyan, bağımsız

ekonomik kişilikler olduklarını kabul etmeleri anlamına gelmektedir.

REKABET YASASINA SAYGI

Tuha, her bir ülkede ayrı olarak uygulanmakta olan antitröst ve rekabet yasalarına ciddi şekilde riayet

etmektedir. Tüm ticaret ortakları, geçerli tüm rekabet yasalarına uygun bir şekilde hareket edecektir.

ADİL TİCARET

Adil ticaret ilkesi, tedarik zincirindeki tüm paydaşların, her zaman için, haksız koşullardan, iş

kesintilerinden, aşırı risklerin ve beklenmedik maliyetleri tedarik zincirindeki diğer paydaşlara

devretmekten kaçınarak ve birbirlerinin marka ve fikri mülkiyet haklarına saygı göstererek, iyi niyetli

bir şekilde ve karşılıklılık ilkelerine ve değer maksimizasyonuna uygun olarak hareket etmeleri anlamına

gelmektedir.

TİCARİ ANLAŞMALARDA UYGULANAN İLAVE İLKELER

KARŞILIKLILIK (MÜTEKABİLİYET)

Karşılıklılık ilkesi, her bir ticari ortağın, iş ilişkisine katkıda bulunması ve her iki tarafın da bundan

faydalanma konusunda gerçek fırsatlara sahip olması anlamındadır. Karşılıklılık, ticari ortaklar

arasındaki tüm işlere bir esas teşkil etmelidir.

TÜKETİCİ DEĞERİNİN MAKSİMİZASYONU

Tüketici değerinin maksimizasyonu ilkesi, ticari ortakların tüketiciye daha iyi bir değer sunabilmek

amacıyla birlikte çalışmalarını gerektirmektedir. Tüm katılımcılar, hep birlikte, toplam tedarik zincirinin

etkinliğini arttırmaya ve kaynakları optimum şekilde kullanmaya çaba göstermelidir.

YAZILI ANLAŞMA

Ticari ortaklar arasındaki her türlü anlaşmanın koşulları, yazılı olarak kayıt altına alınmalı ve resmi ve

resmi olmayan düzenlemeler arasında her hangi bir ayırım gözetilmemelidir.

Tüm durumlarda, yazılı anlaşmalarda, genel satış koşulları, dağıtım, tanıtım veya pazarlama

düzenlemeleri, ortak faaliyetler, anlaşma değerlendirmesi ve ticari ilişkinin askıya alınması veya

durdurulmasına yönelik prosedürler gibi, mutabık kalınan hususların detayları açıkça belirtilmelidir.

Her türlü yazılı anlaşma, geçerli yasalara uygun olmalı ve anlaşmanın tüm taraflarınca imzalanmalıdır.

DENETİM VE ANLAŞMALARIN FESHİ

Tuha Şirketi, tedarikçilerin bu Kurallara riayet edip etmediğini kontrol etme hakkını saklı tutar.

Tuha Şirketi, bu kuralların koşullarını kabul etmeyen tedarikçilerle ticari ilişki içerisine girmeyecektir.

Tuha Şirketi, bu Kurallara uygun olmayan eylemlerden veya koşullardan haberdar olması

durumunda, düzeltici tedbirler alınmasını talep edebilir veya ticari anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar.

KONTROLLER

Tuha Şirketi, tedarikçileri ve bunların iş uygulamalarını, kayıtlarını ve tesislerini habersiz denetleme ve çalışanlarla özel mülakatlar yapma hakkını saklı tutar.

Her tedarikçi, Tuha’ya yönelik üretim yapan alt yüklenicilerinin fabrikalarını kontrol etmek amacıyla personel tayin edecektir.

Bu duruma riayet edilmemesi halinde, Tuha, düzeltici tedbirler alınmasını talep edebilir veya ticari anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar. Tuha Şirketi, bu Kurallara riayet edilip edilmediğini değerlendirmek amacıyla bağımsız üçüncü taraflardan faydalanabilecektir.

MARKALARIMIZ